KSeF - Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian

...

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany ustawy dot. obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

Jak informuje MF - projekt jest  efektem przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych KSeF, uwzględniających zgłaszane w ich trakcie propozycji. Konsultacje i możliwość składania uwag do projektu można zgłaszać w terminie do 19 kwietnia 2024r.

Jak już wiemy - projekt zawiera daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF, ale wiadomo że będzie to jeden termin dla wszystkich podatników - podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Wiadomo również, że KSeF nie wejdzie w życie w 2024r. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów daty wprowadzenia KSeF będą uzupełnione na przełomie kwietnia i maja 2024r. Projekt ma na celu liberalizację przepisów dotyczących KSeF i jednocześnie ma dać podatnikom więcej czasu na przygotowanie. 

Czego dotyczą zmiany? Jest ich sporo i obejmują zmiany w obszarze m.in. kas rejestrujących, faktur konsumenckich, kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF. Dotykają również zmian w podatku dochodowym.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronach Ministerstwa Finansów proponowane rozwiązania w zakresie KSeF to:

 1. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT) oraz odroczenie wprowadzenia niektórych innych rozwiązań, takich jak: 

  1. dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,

  2. utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,

  3. utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

 2. Wdrożenie w okresie przejściowym tzw. trybu offline możliwego do stosowania przez wszystkich podatników.

 3. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

 4. Zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF.

 5. Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.

 6. Zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).

 7. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

Proponowane rozwiązania w innych obszarach:

 1. Odroczenie drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążących informacji taryfowych (WIT).

 2. Likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, tj.: zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz wprowadzenia bezterminowego obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych (w okresie przejściowym dane raportowane „zastępczo”).

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/rozpoczynamy-konsultacje-projektu-zmiany-ustawy-dotyczacej-obowiazkowego-ksef