Zmiany w VAT od 1 listopada – obowiązkowy MPP!

Od lipca 2018r. split payment był dobrowolną formą płatności, którą podatnicy dokonywali na wyznaczone konto bankowe. Od 1 listopada 2019r. metoda ta dla niektórych podatników będzie obowiązkowa. Nowe regulacje jednocześnie likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz konieczność składnia deklaracji VAT-27 w odniesieniu do tych transakcji.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług (złom, surowce wtórne, odpady, wyroby ze stali, komputery przenośne, telefony komórkowe), które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD). Zgodnie z założeniem MF mechanizm ten stosowany będzie dla branż szczególnie narażonych na wystąpienie nieprawidłowości z podatkiem VAT.

Jak wynika z nowych regulacji obowiązek stosowania MPP pojawi się jeżeli łącznie spełnione będą poniższe warunki:

1. Dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku.

2. Wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty.

3. Co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT.

4. Sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Obowiązki sprzedawcy

Podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15, spełniający pozostałe warunki do zastosowania MPP, będzie miał obowiązek na fakturze dokumentującej daną czynność wpisać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez tego oznaczenia, mimo że miał obowiązek je zamieścić, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Sankcja będzie jednak naliczana wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15. Sprzedawca uniknie naliczenia tej sankcji, gdy nabywca ureguluje w MPP całą kwotę odpowiadającą kwocie VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15.

Istotnym jest również fakt, że jeżeli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT). Przy rozliczeniu faktury sprzedaży kompensatą nie ma obowiązku dodawania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Rozliczenie u nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie miał obowiązek uregulowania należności z niej wynikającej w tej formie. Przy czym obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Jeżeli nabywca, pomimo takiego obowiązku, nie dokona płatności za pomocą MPP, to wówczas organ podatkowy ustali mu sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Nabywca, zgodnie z nowelizacją ustawy musi być zorientowany co jest przedmiotem transakcji. Nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Podatnik, który ureguluje należność za fakturę w inny sposób (mając na względzie sytuację, w której dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury) nie będzie objęty sankcjami. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy uzyskać informację od sprzedawcy, że kwotę VAT ujął w ewidencjach VAT i rozliczył podatek VAT.

Jeżeli nabywca otrzyma fakturę bez adnotacji mechanizm podzielonej płatności (MPP), to ma obowiązek zweryfikować czy pozycje na otrzymanej zawierają się w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Jeżeli ustali, że faktura zawiera chociażby jedną taką pozycję, to podatek VAT z niej wynikający nabywca będzie musiał zapłacić zgodnie z obowiązującym mechanizmem podzielonej płatności.

Masz pytania i wątpliwości? Skontaktuj się z Nami!